రోజులో ఒకటిగా ఎంపిక చేయబడింది: రైడర్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఆర్క్‌లో తన కనురెప్పలపై 'లవ్ యు' రాసిన అమ్మాయి

ఇది టీచర్ ప్రశంస దినం, మరియు ఇండియానా జోన్స్ మరియు రైడర్స్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఆర్క్‌లో ఆమె కనురెప్పలపై 'లవ్ యూ' అని రాసిన అమ్మాయిలాగే ఆమె ఉపాధ్యాయుడిని ఎవరూ అభినందించలేదు. మరింత చదవండి

^