తెలివైన విజార్డ్‌ను గుర్తుంచుకోవడం: అల్బస్ డంబుల్‌డోర్ యొక్క 12 గొప్ప కోట్‌లు

ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం హ్యారీ పాటర్ ప్రపంచం డంబుల్‌డోర్‌ను కోల్పోయింది. సినిమాలు మరియు పుస్తకాల నుండి ఈ కోట్‌లతో అతని వారసత్వాన్ని తిరిగి చూడండి. మరింత చదవండి

^